Me Miraka Te Kau


Me miraka te kau
Me miraka te kau
Ha he hi ho hau
Me miraka te kau

Me huri au ka kau…..

Me patu au ka tau…..

Me miti au ka pau…..