One Big Circle

We go around, we go around
One big marching circle

We go down, we go down
One big sinking circle

We go up, we go up
One big rising circle

We go in, we go in
One big stretching circle.